Hur arbetar vi fram ett mer hållbart universitet?

Universitetet är en viktig drivkraft för en bättre värld genom både vår forskning och vår utbildning. Samtidigt belastar vi miljön genom vår verksamhet – lokaler, resor, allt det vi konsumerar och så vidare. Som en del av programmet under den sista vetenskapsveckan Framtidens universitet, arrangerades 18 oktober en eftermiddag där studenter, anställda och ledning vid Lunds universitet diskuterade hur vi tillsammans kan nå fram till ett hållbart universitet.

Utgångspunkten för diskussionen var den utvärdering av hållbarhet i utbildningar som Universitetskanslerämbetet nyligen presenterat. Lunds universitet fick underkänt, tillsammans med 75% av de svenska lärosätena. En panel med forskare och två representanter från universitetsledningen var överens om att det måste ändras. Det finns många bra resurser inom universitetet, det gäller att fokusera och ta tillvara på den kapacitet som finns.

Panelsamtal under evenemanget Framtidens hållbara universitet. Bild: Danna Villada

Hur ska universitetet bli hållbart?

I en workshop med tio olika temagrupper diskuterades konkreta lösningar och utmaningar. Deltagarna var en mix av engagerade studenter, administrativ personal, forskare och universitetsledning. Se en samlad dokumentation från workshop-diskussionerna på Hållbarhetsforums hemsida.

Några av idéerna från workshopen

 • Universitetsledning och utbildningsnämnden har ett stort ansvar för att införa hållbarhet i utbildningarna på ett systematiskt sätt, idag finns många goda exempel, men ingen övergripande styrning.
 • Lärare behöver fortbildas inom hållbarhetsfrågor, det kan beställas genom avdelningen för högskolepedagogisk utveckling.
 • Examensarbeten och projektarbeten behöver kopplas till FN:s globala mål, för att studenterna ska lära sig reflektera över det egna ämnets relation till målen. Även forskarstudenter behöver lära sig koppla sin forskning till globala målen.
 • Få med hållbarhetsperspektiv i kursutvärderingar, för att kunna mäta och utvärdera hållbarhetsperspektiv.
 • Ta bort administrativa hinder för tvärvetenskaplighet och utbyte mellan fakulteterna, tex så att lärare lättare och billigare kan undervisa på flera fakulteter.
 • Ta fram en resepolicy som prioriterar och belönar hållbart resande.
 • Ha meeting managers, som hjälper till att avgöra om en resa till ett möte behövs, om det finns lämpliga lösningar för digitala möten och kan hjälpa till med det praktiska kring webmöten.
 • Inköpsavdelningen kan ta fram praktiska lösningar för att kunna återanvända möbler och teknik på bättre sätt, för att minska miljöpåverkan från nya produkter.
 • Vi måste våga ställa hårdare hållbarhetskrav på allt vi köper in och investera i gröna lösningar för långsiktiga vinningar.
 • Ledningspersoner på olika nivåer behöver hjälpa sina medarbetare att göra hållbara val, inte alltid så enkelt att veta vad som är en symbolhandling och vad som har stor miljöpåverkan.
 • Öka möjligheterna att dela utrymmen och hitta mötesplatser, kanske är man helt ovetandes om att det finns jättebra möjligheter för skypemöten i huset bredvid?
 • Minska slöseri med engångsprodukter genom att erbjuda att ta med egen kopp till universitetets kaféer och se till att vattenkranar är utformade så att man kan fylla på sin flaska. Gäller även vid events och möten.
 • Utbilda alla som använder LUs servicebilar i ecodriving.
 • Lägga mer resurser på att hjälpa studenter hantera stress, det är ett stort problem som ökar.
 • Skapa en studiemiljö som fungerar för alla kulturer/religioner. Exempelvis är det ett problem för många muslimer att ha tentamen förlagd på fredagar, och att studier är svåra att anpassa till Ramadan. Även förändrad representation genom gästföreläsare med olika kulturella bakgrunder/religioner behövs.
 • Ha så många kostnadsfria event som möjligt så att alla oavsett ekonomisk bakgrund kan delta.

Deltagare i paneldiskussionen

 • Bo-Anders Jönsson, vicerektor och ordförande i utbildningsnämnden och forskarutbildningsnämnden
 • Håkan Rodhe, universitetslektor IIIEE och ibedömargruppen på UKÄ om hållbar utveckling i utbildningar
 • Susanne Kristensson, förvaltningschef
 • Anne Jerneck, processor LUCSUS
 • Susanne Arvidsson, docent Företagsekonomiska institutionen, Ekonomihögskolan

Läs mer om arrangemanget

Artikel från seminariet i Lundagård

Kommentar efter eventet från två deltagande forskare på LUCSUS

Intervju med Håkan Rodhe i LUM

Intervju med Emily Boyd om hållbart ledarskap i LUM

Fler idéer?

Om du har fler idéer till hur universitetet ska bli hållbart, kontakta gärna Hållbarhetsforum för att få hjälp med vem som kan kontaktas för genomförande av idén.

Hållbarhetsforum är en paraplyorganisation vid Lunds universitet som utgör en bro inom universitetet, samt mellan samhället och akademin, inom klimat-, energi- och hållbarhetsområdet.

Mer information och kontaktuppgifter till Hållbarhetsforum vid Lunds universitet

november 9, 2017

Inlägget postades i

Framtidens universitet Svenska